top of page
14
ชำระค่าบริการ BACCOM ยังไงได้บ้าง?

ลูกค้าสามารถชำระค่าบริการตามรูปแบบประเภทบริการที่เลือก (มีทั้งการชำระเต็มจำนวนก่อนเริ่มบริการ หรือชำระครึ่งหนึ่งก่อนเริ่มบริการ และชำระอีกครึ่งหนึ่งตามกำหนดเวลา) ซึ่งสามารถชำระเต็มจำนวนตามค่าบริการจริงผ่านการโอนชำระทางออนไลน์เข้าบัญชีที่ประเทศไทย หรือบัญชีประเทศอังกฤษ และสามารถเลือกชำระได้ทั้งรูปแบบสกุลเงินไทย หรือเงินปอนด์ ทั้งนี้ BACCOM ยังไม่เปิดรับการชำระแบบผ่อนจ่ายด้วยบัตรเครดิต 

bottom of page